خواندن این متن جهت استفاده از خدمات ما الزامی میباشد.

بخشی از مقررات مؤسسه زبان کبیر

الف) مقررات عمومی:
 
رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و اجتماعی و حضور در مؤسسه با پوشش مناسب محیط آموزشی
 
عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس
 
خودداری از به همراه آوردن دوستان و آشنایان خود به کلاس
 
همکاری با مسئولین موسسه به منظور حفظ و اجرای اصول و مقررات مربوطه
 
اطلاع رسانی به اولیاء خود و یا سایر افراد مبنی بر عدم مراجعه مستقیم به کلاس. (در صورت نیاز با دفتر موسسه هماهنگ فرمایند.)

ب) مقررات آموزشی:
 
 
عدم غیبت بیش از سه جلسه در طول ترم
 
( جز در موارد خاص )  خواهد شد تبصره: غیبت بیش از سه جلسه باعث محرومیت زبان آموز از شرکت درامتحان
عدم تاخیر در ورود به کلاس و همچنین عدم تعجیل در خروج از کلاس در مواقع ضروری با دفتر هماهنگ فرمایید
   
تبصره: هر سه مورد تاخیر یک جلسه غیبت محسو ب می شود
   
توجه :در صورت غیبت در جلسات آزمون ها و امتحان پایان ترم نمره مربوطه صفر منظور می گردد
 
حضور در کلیه جلسات فوق العاده و جبرانی الزامی است
   
توجه: زبان آموزان مجاز به شرکت در کلاسهای گروه های دیگر نمی باشند
 
در صورت داشتن وقفه تحصیلی (حتی به مدت یک ترم)، شرکت در آزمون تعیین سطح، جهت ادامه تحصیل الزامی

شرایط قبولی در هر ترم:
 کسب حداقل نمره میانگین 70 از 100

ج) مقررات استرداد و رزرو شهریه:
 
تا 48 ساعت قبل از شروع کلاسها (بدون نظر گرفتن روزهای تعطیل) شهریه با کسر 20% مسترد می گردد
 
تا 48 ساعت قبل از شروع کلاسها (بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل) زبان آموزان می توانند شهریه پرداختی را به نام خود یا بستگان درجه یک، جهت استفاده در ترمهای بعد رزرو نمایند
 
پس از پایان مهلت فوق و شروع کلاسها شهریه مسترد یا رزرو نمی گردد